• English
2017年3月31日

《最愛小提琴》:林品任香港首演

2017年3月12日

拉赫曼尼諾夫第二鋼琴協奏曲

2016年4月8日

香港藝術節:香港小交響樂團.月魄

2016年4月8日

香港小交響樂團臺灣首演─香港小交響樂團‧月魄

2016年4月8日

香港小交響樂團台灣首演─香港小交響樂團‧月魄