• English

行政架構榮譽監察委員

陳鋈鋆先生
金董建平女士
施永青先生
楊雪姬女士

 

監察委員會

鍾陳碧璋女士(主席)
翟紹唐先生(副主席)
鍾思源醫生(司庫)
周莉莉女士
何汝祥醫生
劉文文女士
劉勵超先生
陳智文先生
謝智剛教授
徐行悅醫生
黃偉雄先生
阮偉文博士

 

義務公司秘書

Tricor Corporate Secretary Limited

樂團行政

行政總裁

楊惠

總經理

李浩儀

行政秘書

何淑娟

會計經理

李靄玲

行政統籌

柯玉嬌

行政助理

楊瑞遠

 

樂團事務

樂團經理

陳成美

助理樂團經理

黎希潼

樂團主任/譜務

朱嘉懿

製作經理

陳冠宏

 

節目及特別節目

節目經理

丘靄雪

特別節目經理

黃紫菱

節目及市場主任

林海欣

特別節目主任

羅希寧

 

市場推廣及發展

高級市場及業務拓展經理

莫皓明

市場及業務拓展經理

何珮鈴

助理市場經理

袁穎芝

助理市場及業務拓展經理

柯娉庭

 

當代音樂研究

鄺展維