• English

行政架構榮譽監察委員

金董建平女士
施永青先生
楊雪姬女士

 

監察委員會

陳鋈鋆先生(主席)
潘燊昌博士(司庫)
周莉莉女士
鍾思源醫生
鍾陳碧璋女士
翟紹唐先生
陳智文先生
謝智剛教授
楊偉添先生
阮偉文博士

 

義務公司秘書

卓佳登捷時有限公司

 

義務骨科專科醫生

傅偉俊醫生

樂團行政

行政總裁

楊惠

總經理

李浩儀

行政秘書

何淑娟

會計經理

李靄玲

行政助理

楊瑞遠

 

樂團事務及節目

樂團經理

陳成美

節目經理

丘靄雪

節目經理

黃紫菱

助理樂團經理

黎希潼

樂團及節目主任

戴瑜均

特別節目統籌

柯玉嬌

製作經理

陳冠宏

當代音樂研究

鄺展維

 

市場推廣及發展

高級市場及業務拓展經理

莫皓明

市場及業務拓展經理

何珮鈴

助理市場經理

袁穎芝

市場及業務拓展主任

柯娉庭

 

藝術行政主任

林海欣

藝術行政主任

孫名雪

藝術行政主任

馮碧琪