• English

行政架構榮譽監察委員

陳鋈鋆先生
金董建平女士
施永青先生
楊雪姬女士

 

監察委員會

潘燊昌博士(主席)
翟紹唐先生(副主席)
鍾思源醫生(司庫)
周莉莉女士
鍾陳碧璋女士
何汝祥醫生
劉文文女士
劉勵超先生
陳智文先生
徐行悅醫生
黃偉雄先生
阮偉文博士

 

義務公司秘書

Tricor Corporate Secretary Limited

樂團行政

行政總裁

楊惠

總經理

李浩儀

行政秘書

何淑娟

會計經理

李靄玲

行政統籌

柯玉嬌

行政助理

楊瑞遠

 

樂團事務及節目

樂團經理

陳成美

節目經理

丘靄雪

特別節目經理

黃紫菱

助理樂團經理

黎希潼

節目主任

林海欣

製作經理

陳冠宏

當代音樂研究

鄺展維

 

市場推廣及發展

高級市場及業務拓展經理

莫皓明

市場及業務拓展經理

何珮鈴

助理市場經理

袁穎芝

市場及業務拓展主任

柯娉庭

 

藝術行政主任

朱嘉懿

藝術行政主任

黎舜喬

藝術行政主任

羅希寧