• English

行政架構榮譽監察委員

金董建平女士
施永青先生
楊雪姬女士

 

監察委員會

陳鋈鋆先生(主席)
潘燊昌博士(司庫)
周莉莉女士
鍾思源醫生
鍾陳碧璋女士
何汝祥醫生
陳智文先生
謝智剛教授
阮偉文博士

 

義務公司秘書

Tricor Corporate Secretary Limited

 

義務骨科專科醫生

傅偉俊醫生

樂團行政

行政總裁

楊惠

總經理

李浩儀

行政秘書

何淑娟

會計經理

李靄玲

行政助理

楊瑞遠

 

樂團事務及節目

樂團經理

陳成美

節目經理

丘靄雪

節目經理

黃紫菱

助理樂團經理

黎希潼

特別節目統籌

柯玉嬌

製作經理

陳冠宏

當代音樂研究

鄺展維

 

市場推廣及發展

高級市場及業務拓展經理

莫皓明

市場及業務拓展經理

何珮鈴

助理市場經理

袁穎芝

市場及業務拓展主任

柯娉庭

 

藝術行政主任

林海欣

藝術行政主任

孫名雪

藝術行政主任

馮碧琪